بازاندیشی در گفتمان اقلیت-اکثریت

بازاندیشی در گفتمان اقلیت-اکثریت

رسمیت شناختن تفاوت ها، برابری، تساهل و مرکزیت متکثر از مفاهیم بنیادین تکثرگرایی فرهنگی است. در واقع در رویکرد چند فرهنگی مفاهیم تقابلی اقلیت در برابر اکثریت به مفهوم اکثریت چند پارچه تبدیل می شود. در رویکرد تقابلی اقلیت-اکثریت مفهوم اقلیت ( Minorities )  در عواملی همانند تفاوت ها  (Distinctions)،…